Sr. No. Teacher Name Post Education Subject
1 Shinde Vidya Keshav Principal B.Sc, B.Ed, LL.B. Science
2 Kavita Girish Joshi PGT M.A. B.Ed. English
3 Digumarthy Venkata Narasaiah PGT M.Sc. Chemistry
4 Sharma Prashant Vishvanath PGT M.Sc. Mathematics
5 Alokesh Nanda PGT M.Sc. Physics
6 Dr. Kale Prajakta Vijay PGT M.Sc.,B.Ed.,Ph.D. Biology
7 Bayas Rajashree Ritesh PGT M.C.A., M.Sc. Computer Science, IT
8 Ubale Suvarna Dattatraya TGT M.A.,B.Ed Hindi
9 Rajmane Nagraj Baburao TGT M.A., B.Ed., M.Phil Sanskrit
10 Tolbande Avdhut Anand TGT M.Sc., B.Ed. Mathematics
11 Preeti Karpurmath TGT M.Sc., B.Ed. Science
12 Malshikare Ramesh Katyappa TGT M.A., B.Ed Hindi
13 Bibek Rout TGT M.A. , B.Ed. ,D. Lib, P.G.D.C.A Social Science
14 Khandekar Malini Nitin TGT M.A., B.Ed English
15 Ms. Alankruta Dussa PRT B.Com, Montessori English
16 Ankushkar Kiran Sachin PRT B.A. B.Ed. EVS
17 Hainal Rakhi Rajshekhar PRT B.Com. , GDCA Hindi, Mathematics, Marathi
18 Patil Shraddha Ashok PRT B.A. B.Ed. Art & Craft
19 Khandekar Nitin Jayvant PET B.A. B.P.Ed. Health and Phy Education
20 Azaruddin Isak Sayyad PET B.A, B.P.Ed. , M.P.Ed. Health and Physical Education