Sr. No. Teacher Name Post Education Subject
1 Mrs. Vidya Keshav Shinde Principal B.Sc, B.Ed, LL.B. Science
2 Mrs. Kavita Girish Joshi PGT M.A. B.Ed. English
3 Mr. Venkata Narasaiah Digumarthy PGT M.Sc. Chemistry
4 Mr. Prashant Vishvanath Sharma PGT M.Sc. Mathematics
7 Mrs. Rajashree Ritesh Bayas PGT M.C.A., M.Sc.(Maths) Computer Science, IT
8 Ms. Suvarna Dattatraya Ubale TGT M.A.,B.Ed Hindi
12 Mr. Ramesh Katyappa Malshikare TGT M.A., B.Ed Hindi
13 Mr. Bibek Rout TGT M.A. , B.Ed. ,D. Lib, P.G.D.C.A Social Science
14 Mrs. Malini Nitin Khandekar TGT M.A., B.Ed English
15 Mrs. Ashwini Kulkarni TGT M.Sc., B.Ed. Mathematics
16 Mrs. Kiran Ankushkar Sachin PRT B.A. B.Ed. EVS
17 Mrs. Hainal Rakhi Rajshekhar PRT B.Com. , GDCA Hindi, Mathematics, Marathi
19 Mrs. Alankruta Rahul Dussa PRT B.Com, Montessori English
21 Mrs. Jyoti Chandan Bhandari PRT B.A. Marathi
22 Mr. Nitin Jayvant Khandekar PET B.A. B.P.Ed. Health and Phy Education